Stikkord: KS1

  • Kvalitetssikring av store offentlige prosjekter – erfaringer så langt

    Concept på NTNU ((Concept rapport nr. 35: Statens Prosjektmodell. 2013. Knut Samset og Gro Holst Volden)) har gjennomgått 40 av de prosjektene som til nå har vært gjennom kvalitetssikring etter at Staten ved Finansdepartementet innførte ordningen med ekstern kvalitetssikring i 2000. Årsaken til at ordningen ble innført var at kostnadsoverskridelser i store offentlige investeringsprosjekter snarere […]

  • Distinguish between events and estimates

    Large public sector investment projects in Norway have to go through an established methodology for quality assurance. There must be an external quality assurance process both of the selected concept (KS1) and the projects profitability and cost (KS2). KS1 and KS2 Concept quality control (KS1) shall ensure the realization of socio-economic advantages (the revenue side […]

  • Skille mellom hendelser og estimatkalkyler

    Store offentlige investeringsprosjekter må gjennom kvalitetssikring etter en innarbeidet metodikk. Det gjøres både en ekstern kvalitetssikring av valgt konsept (KS1) og av usikkerheten i prosjektets lønnsomhet og kalkyler (KS2). KS1 og KS2 Kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) skal sikre realiseringen av samfunnsøkonomisk nytte ved at det mest hensiktsmessige konseptet for prosjektet velges. Kvalitetssikringen av kostnadsramme og […]

Translate »